Na vodnej hladine

Stretnutie v Dome u Bielej ruže

Obrad Obce kresťanov, eurytmia, spev, klavírna hra, umelecké slovo

 Stretnutie

Spoločné a individuálne rozhovory, eurytmia a spev 

Obrad Obce kresťanov

Sobotné Jánske ráno v znamení posvätenia človeka a neskôr sa k nám môžu pripojiť i deti v školskom veku 

Umelecké pásmo

Rozprávanie o vode prepojené eurytmickým a speváckym umením

Zámer a filozofia podujatia

Voda v biblických obrazoch nás inšpiruje k jej hlbšiemu pochopeniu. Jej magická moc a jej životodarné sily sú pre nás nepostrádateľnou esenciou. Voda z pramenných studničiek v svojej životodarnej sile nás napĺňa čistými silami. Bibllické udalosti sú na mnohých miestach späté s vodou:

Krst v Jordáne

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.

Ale Ján mu odporoval a hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?"
Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval.
Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho.
 A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie." 

Utíšenie búrky

V istý deň nastúpil on i jeho učeníci na loď; a povedal im: "Preplavme sa na druhý breh jazera." I odrazili od brehu.
 Ako sa plavili, zaspal. Tu sa na jazero spustila taká víchrica, že sa im naberala voda a boli vo veľkom nebezpečenstve.
Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: "Učiteľ, učiteľ, hynieme!" On vstal, pohrozil vetru a rozbúrenej vode i upokojili sa a nastalo ticho.
A im povedal: "Kde je vaša viera?" A oni si so strachom a údivom hovorili: "Čo myslíš, kto je to, že rozkazuje vetru i vode a ony ho poslúchajú?" 

Kristus chodiaci po vode

Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01

Longinova kopija

No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali,  ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. 

Umývanie nôh

Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza,
vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa.
Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.
Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: "Pane, ty mi chceš umývať nohy?"
Ježiš mu odpovedal: "Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš."
Peter mu povedal: "Nikdy mi nebudeš umývať nohy!" Ježiš mu odpovedal: "Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou."
Šimon Peter mu vravel: "Pane, tak potom nielen nohy, , ale aj ruky a hlavu!"
 Ježiš mu na to: "Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci."
Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: "Nie všetci ste čistí."
Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: "Chápete, čo som vám urobil?
Vy ma oslovujete: "Učiteľ" a: "Pane" a dobre hovoríte, lebo to som.
Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.
Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.
Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 

Samaritánka

 A tak prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi.

Tam bola Jakubova studňa, Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia.
Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: "Daj sa mi napiť!"
Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy.
Samaritánka mu povedala: "Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu ono mňa, Samaritánky?" Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.
 Ježiš jej odpovedal: "Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: "Daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu."
Žena mu povedala: "Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu?
 Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?"
 Ježiš jej odvetil: "Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný.
Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života."
Žena mu vravela: "Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!"